Słownik emerytalny

Nasz słownik zawiera ważne pojęcia, przydatne każdemu przyszłemu emerytowi. W sposób przystępny tłumaczy podstawowe zagadnienia. Ilość terminów występujących w języku fachowym powoduje często dezorientację. Łatwo pogubić się w gąszczu zagadnień. Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do terminologii, sprawdź koniecznie co oznacza interesujące Cię zagadnienie.

Aktywa OFE – zasoby majątkowe powstałe w wyniku gromadzenia składek wniesionych do OFE; zarządzane przez PTE, będące własnością członków OFE;

Emerytura – świadczenie wypłacane co miesiąc osobom nieposiadającym zdolności do pracy ze względu na osiągnięty wiek; wypłacana w formie pieniężnej; należna po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w ustawie;

FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych składający się z funduszu emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego; realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych; jego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Członek OFE – osoba fizyczna, która posiada rachunek w OFE i gromadzi na nim środki ze składek i wypłat transferowych; członkostwo wymaga podpisania umowy;

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne należy do III filaru; jest to forma dobrowolnego, indywidualnego oszczędzania na emeryturę objęta zwolnieniami podatkowymi;

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest formą dobrowolnego, indywidualnego oszczędzania w ramach III filaru; objęte zostało zwolnieniami podatkowymi;

Kapitał początkowy – obliczany dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku i opłacających składki na ubezpieczenie społeczne lub tych, którzy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku; obliczany także dla urodzonych przed rokiem 1949, jeżeli wniosek o emeryturę wpłynął po raz pierwszy po 31 grudnia 2008 roku i występujących o jej obliczenie na nowych zasadach; kapitał początkowy rozlicza składki opłacane przed 1 stycznia 1999 roku i podlega corocznej waloryzacji;

Kapitałowy system emerytalny – system, w którym składki pracowników gromadzone są na indywidualnych kontach i inwestowane;

Konto w ZUS w ramach I filaru – posiada je każdy ubezpieczony; istnieje w ramach I filaru i jest obowiązkowe; zgromadzone na nim składki nie podlegają dziedziczeniu;

Nowy system emerytalny – system, w którym wysokość emerytury zależy od ewidencjonowanych i zwaloryzowanych składek oraz średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku ubezpieczonego przechodzącego na emeryturę;

OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny jest formą oszczędzania, stanowi część II filaru; w chwili obecnej ubezpieczony ma prawo zadecydować czy część składek przekaże na OFE czy jednak na subkonto ZUS;

Okres nieskładkowy – okres w czasie trwania aktywności zawodowej,w których nie były płacone składki na ubezpieczenia społeczne;

Okres składkowy – okres, w którym opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne;

PPE – Pracowniczy Program Emerytalny jest formą dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę; działa w ramach III filaru; inicjuje go pracodawca;

PTE – Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które zarządzają OFE; są to prywatne instytucje finansowe;

Realna stopa zwrotu – dochody z inwestycji pomniejszone o inflację;

Składka emerytalna – odprowadzana na ubezpieczenie emerytalne, wynosi 19,52% podstawy wynagrodzenia brutto;

Stary system emerytalny – system, w którym wysokość emerytury zależała od wysokości zarobków z wybranych lat pracy i okresu podlegania ubezpieczeniom;

Stopa zastąpienia – pokazuje procentowo ile będzie wynosiła emerytura w stosunku do ostatniego wynagrodzenia;

Stopa zwrotu – wyraża procentową zmianę wartości inwestycji; jej wartość może wyrażać wzrost lub spadek; charakteryzuje dochód;

Subkonto w ZUS – działa w ramach II filaru, część składek obowiązkowo trafia na subkonto ZUS; składki podlegają waloryzacji; zgromadzone na nich środki są dziedziczone; stan konta nie może ulec obniżeniu;

System repartycyjny – system emerytalny polegający na finansowaniu emerytur ze składek opłacanych przez osoby aktualnie pracujące;

Waloryzacja – wzrost emerytury do ustalonej w ustawie wysokości;

Wiek emerytalny – wiek wyznaczony ustawowo, po którego osiągnięciu ubezpieczony nabywa prawo do emerytury;

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją ubezpieczeniową; gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli; wypłaca renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie i chorobowe.